Kierunek TiR

Poznaj Ziemię Lubuską

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

 

 

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne

 

Specjalność: Zarządzanie i Organizacja Turystyki i Wypoczynku

 

Opis studiów

Podjęcie studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalność zarządzanie i organizacja turystyki i wypoczynku, umożliwia doskonalenie własnych zainteresowań turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, ale równolegle poznanie nowych dyscyplin, jeszcze nieznanych a atrakcyjnych na rynku branżowym.

W programie studiów znajdują się bowiem przedmioty, w zakresie których odbywają się wycieczki autokarowe, wędrówki piesze, górskie, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie, biwaki windsurfingowe, obozy narciarskie i inne.

Koncepcja kształcenia zakłada realizację programu, który po ukończeniu studiów umożliwia prowadzenie na wysokim poziomie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki i rekreacji. Wyposaża studentów w umiejętności, wiedzę oraz narzędzia zawodowe w postaci uprawnień turystyczno-rekreacyjnych (na przykład: wychowawca kolonijny, kierownik placówek wypoczynku, przewodnik, instruktor fitness, żeglarstwa, narciarstwa, jazdy konnej i innych).

Absolwent uzyskuje zatem – oprócz wyższego wykształcenia I stopnia – wiedzę i kwalifikacje do pracy w kontakcie z klientem. Uczelnia wyposaży go w umiejętności przygotowania i prowadzenia form turystyki aktywnej, zajęć rekreacji ruchowej, a jednocześnie prowadzenia konwersacji i negocjacji specjalistycznej oraz przygotowania produktu i oferty rynkowej. W tym kontekście absolwent powinien być specjalistą od aktywnego wypoczynku człowieka oraz wyceny i sprzedaży produktu, a także organizacji i obsługi własnego miejsca pracy czy biura.

Wyższe wykształcenie i specjalizacyjne kwalifikacje powinny ułatwić znalezienie zatrudnienia i sprawowania różnych stanowisk w następujących instytucjach: biura podróży, hotele, ośrodki wypoczynkowe i turystyczne, centra sportowe, rekreacyjne i odnowy biologicznej, gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, administracja rządowa i samorządowa, fundacje, instytucje szkoleniowe i innych.

Program studiów przeplatany częstymi wyjazdami na wędrówki, praktyki i zajęcia terenowe, powinien ukształtować absolwenta charakteryzującego się wizjonerstwem oraz kreatywnością branżową, mogącego rozpocząć własną działalność gospodarczą bez własnych środków materialnych; absolwenta mogącego również kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz na kierunku Zarządzanie Turystyka i Rekreacją, którego uruchomienie planowane jest w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Predyspozycje: ciekawość i otwartość, zdolność logicznego i twórczego myślenia, samodzielność i aktywność życiowa, zainteresowanie światem, jego historią, geografią, przyrodą, rozwojem społecznym, cywilizacyjnym, chęć poznania i doskonalenia!

 

Plan studiów obejmuje:

Przedmioty podstawowe: język obcy, technologie informacyjne, socjologia, etyka i kultura zawodowa, ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona własności intelektualnej, wychowanie fizyczne, historia architektury i sztuki, fizjologia człowieka, psychologia, ekologia z ochroną środowiska, prawo, ekonomia, zarządzanie, marketing, metody badań socjologicznych.

Przedmioty kierunkowe: podstawy turystyki, podstawy rekreacji, geografia turystyczna, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, pedagogika czasu wolnego, kształtowanie środowiska i ochrony przyrody, hotelarstwo, higiena i podstawy żywienia człowieka, jakość surowców i produktów spożywczych, produkcja roślinna i zwierzęca.

Przedmioty specjalnościowe: antropomotoryka i wychowanie zdrowotne, metodyka rekreacji ruchowej, andragogika w turystyce i rekreacji, planowanie w turystyce i rekreacji, zagospodarowanie turystyczne, agroturystyka i turystka wiejska, usługi w turystyce i rekreacji, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i ratownictwo w turystyce i rekreacji.

Przedmioty terenowe specjalizacyjne i fakultatywne: pilotaż i przewodnictwo, organizacja i obsługa rekreacji, organizacja i obsługa turystyki kwalifikowanej, specjalizacja instruktorska, seminarium dyplomowe, wykłady fakultatywne.

Praktyki zawodowe odbędą się dwukrotnie. Pierwsza przez tydzień w trakcie semestru zimowego, a druga, trzytygodniowa w semestrze letnim. Praktyki będzie można częściowo zrealizować w ośrodku dydaktycznym naszej Uczelni mieszczącym się w Rogach.